March 11, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 11-03-2012

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà xÉÆAmÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀgÀ 3 £Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ dUÉÎñÀ @ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà xÉÆAmÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »A¢£À PÉgÉÀAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV, ¸ÀzÀj PÉgÉAiÀÄ zÀqÀÀ¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ºÉaÑUÉ D¼À ¤ÃgÀÄ EgÀĪÀ°è ºÉÆÃVzÁÝUÀ CPÀ¸ÁävÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀiÁgÀªÁr ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw¼À ¥Á¹ ¥Á¢ð, ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ), vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉaqÀw ¥ÁªÀðw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤TvÁ @ ¤Q ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð, J®ègÀÆ PÀÆr QgÁuÁ vÀgÀ®Ä CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉJ-32/f-662 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯É §ÄgÀqÉ MqÉzÀÄ ¥ÀÆwð ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ ©zÀÄÝ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2012 PÀ®A 323, 504, 498(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨sÀªÀgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ ¸Á: JPÀA¨Á EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨sÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ zɪÀPÀvÉ ¸Á: JPÀA¨Á EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ°èPÉÌ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QÃgÀÄPÀÄ® ¤rzÀÝjAzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀÄnÖPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-

DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) zsÀ£À±ÉÃnÖ vÀAzÉ §¸À¥Àà, CvÉÛ 2) «oÀ®¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸À¥Àà, £ÉÃUÉt 3) ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PÀAUÀ£ÀPÉÆlÖ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë UÀAqÀ zsÀ£À±ÀnÖ ªÀiÁ°ÃPÀgï, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÉƯÉAiÀÄ, ¸Á: PÀAUÀ£ÀPÉÆlÖ EPÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ 4-5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ®UÀߪÁzÁV¤AzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ N¢zÀ J¯Áè ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 09-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr ªÉÄʪÀgɹPÉƼÀî®Ä mÁªÉÃ¯ï £ÉÆÃrzÁUÀ EgÀ°®è, D mÁªÉî£ÀÄß CvÉÛ «oÀ®¨Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ CvÉÛUÉ PÉýzÁUÀ CvÉÛ, UÀAqÀ, £ÉÃUÉt EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ DvÀ¤UÉ 2 £Éà ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.