March 12, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-03-2012

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 11-03-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà UËgÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd£À°è §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¸ÀĩãÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄgÉqÉ¥Àà ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÁ½ £Àqɹ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2100/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 11/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ wæªÀÄÄR ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤Ãj£À mÁQAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ±ÉÃRj¹lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁ DgÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ©lÄÖ ºÀNzÀ ¸ÀgÁ¬Ä 26 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀªÀÅ C.Q. 1065.22/- ¥ÉÊ¸É £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ RÄvÀħuÁÚ ¨sÁ«PÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ºÉÆý ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÀ§â EgÀĪÀÅzÀjAzÀ¸ÀvÀvÀªÁV ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 10/03/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 5:30 UÀAmÉUÉ vÁªÀÅ £ËPÀj ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAdĹAUÀ oÁPÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÉÆÃlzÀ°è UÉÆé ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü PÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì PÉÆr¹, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà gÁwæ CAzÁdÄ 10 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ, EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 10-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd ºÉÆÃPÁæuÉ ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸ï.L ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ZÀmÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ gÀ¸ÀƯï¸Á§ ±ÀºÁ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁj£À°è 1) ¨ÉÆä «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. £À 25 PÁl£ÀUÀ¼À°è 1200 ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ C.Q 51600/- gÀÆ, 2) gÁAiÀÄ¯ï ¸ÉÖÃd 180 JªÀiï.J¯ï £À 36 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 4140/- gÀÆ, 3) N¯ïØ mÁªÀgÉ£ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï £À JgÀqÀÄ PÁl£ÀUÀ¼À°è 82 ¥ÁåPÉÃlUÀ¼ÀÄ C.Q 4620/- gÀÆ, 4) D¦üøÀgï ZÁAiÀĸÀì «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï £À JgÀqÀÄ PÁl£ÀUÀ¼À°è MlÄÖ 96 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 5760/- gÀÆ, 5) gÁeÁ «¹Ì 180 JAJ¯ï £À JgÀqÀÄ PÁl£ÀUÀ¼À°è MlÄÖ 96 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 4128/- gÀÆ, 6) QAUÀ¦üõÀgÀ ©ÃgÀ 650 JªÀiï.J¯ï £À 5 PÁl£ÀUÀ¼À°è MlÄÖ 60 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 5220/- gÀÆ, 7) £ÁPÀOl ©ÃgÀ 650/- JA.J¯ï £À 11 PÁl£ÀUÀ¼À°è MlÄÖ 132 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 11489/- gÀÆ, 8) £ÁPÀOl ©ÃgÀ 330 JA.J¯ï £À 7 PÁl£ÀUÀ¼À°è MlÄÖ 84 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 3780/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ©ÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ «¹Ì EªÉ®èªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, ¸ÀzÀj PÁgÀ £ÀA. J¦-25/r-8027 C.Q 25000/- gÀÆ dªÀiÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-03-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-51/J-8239 £ÉÃzÀgÀ°è CPÀÖgï EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¨ÁA¨É PÀqÉUÉ J£ï.ºÉZï-9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÁߣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 18-14/115 ºÉÆî±ÀnÖ nñÀ® §AqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£À£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ CgÀUÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÀܼÀzÀ®èAiÉÄà ªÀÄÈvÀªÀÄnÖgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ dºÁAVÃgÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃR¸Á§ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 13-5-565/42/1 ªÉÄúÀ§Æ§ PÁ¯ÉÆä PÁgÀªÁ£À ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ «ÃgÀ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ° aªÀÄt ºÀaÑ mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É aªÀÄt EnÖgÀÄvÀÛgÉ, gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è E°UÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj aªÀÄtÂUÉ zsÀQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ aªÀÄt eÉÆåÃw EPÉAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ, eÉÆåÃw EPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ eÉÆåÃw EPÉAiÀÄÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ eÉÆåÃw EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà UÀtUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£ÁßKSÉýî EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÉÃzÁªÀw UÀAqÀ ¢ªÀUÀAvÀ ±ÀvÀÈWÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: gÀd¥ÀÆvÀ, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©), EªÀgÀÄ J¸À,©,ºÉZÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀUÁgÉ PÁæ¸À PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÁägÁªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/ºÉZÀ-3410 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ªÀÄAUÀ®V ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, ¸Á: CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §®ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¥ÉÃmÁÖV ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀmÁÖV gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj ¥ÉÃmÁÖV gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ UÀAiÀĪÁVzÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀƽvÀ ZÉÃvÀ£À FvÀ¤UÀÆ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.