March 28, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-03-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28-03-2012


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-03-2012 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: zÉÃUÀ®ÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ JªÀiïJZï-26/ªÁAiÀiï-5893 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zÉUÀ®ÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj J¦ 11 n 7248 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÁ®Ä ¦Aræ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ §®UÁ®Ä »A§r ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2012 PÀ®A 447, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/03/12 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà zÁªÀtUÁªÉ ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð eÁ °AUÁAiÀÄvï G NPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ¤ÃªÀÈvÀÛ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ©ÃzÀgÀ vÁ®ÆQ£À ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 100/C gÀ°è 3 JPÀÌgÉ 22 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ §PÀÌZËr UÁæªÀÄzÀ ©gÀ§¯ï vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¹vÁ¼ÀUÉÃgÉ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ Rjâ ªÀiÁr ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è PÀ©â£À ¨É¼É ¨É¼À¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è §PÀÌZËr UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ©gÀ§¯ï vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2012 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-03-2012 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ J¸ï¹ (ºÉÆðAiÀiÁ) G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀjUÉ DgÉÆæ ªÀÄÄPÉñÀ, ¯ÉÆPÉñÀ, AiÉÆÃUɱÀ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁ¬Ä ±ÁAvÁ¨Á¬Ä J®ègÀÄ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 37 ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£À ºÉAqÀw ¤TvÁ UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À Dr ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÁÝ¼É J¯Áè PÀqÉ «ZÁj¹zÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2012 PÀ®A 447, 341, 504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/03/2012 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 51 ªÀµÀð eÁ ªÀÄgÁoÁ ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À EªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ E§âgÀÄ PÀÆr vÀ¥À±Áå¼À ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 55/2 £ÉÃzÀPÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è ©½ eÉÆüÀzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀÆ°PÁgÀgÀ eÉÆvÉ eÉÆüÀ vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ©gÁzÁgÀ, E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27-03-2012 gÀAzÀÄ. 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ¢éÃwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ ¦üÃfPïì ¥ÉÃ¥ÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁV ©r¸À¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹°AUÀ ¥sÁå¤UÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ Vj ªÀAiÀÄ 56 ªÀµÀð eÁ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/03/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÁªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà eÁåAvÉ, 42 ªÀµÀð, E£ÀÆß 8 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀļÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¨sÁ°Ì JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀV¹zÀ 4,600/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2012 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-03-2012 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ «oÉÆèÁ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¥ÀÆeÁj EªÀ£À ªÀÄUÀ ©ÃªÀÄuÁÚ vÀAzÉ «oÉÆèÁ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw: PÉÆý G: £ÁgÀAeÁ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: aAvÁQ vÁ: OgÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ J¦-11/PÀÆå-8662 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É aAvÁQ¬ÄAzÀ PÁSÁð£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ©üêÀÄtÚ EªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 326, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-03-2012 gÀAzÀÄ 1230 ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: DmÉÆà jÃPÁë ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EªÀ£ÀÄ ºÀUÀÆ PÀ®è¥Áà ¥ÉÆÃvÀgÁeï ºÁUÀÄ PÁ²Ã£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CµÀÖgÀ°è vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JgÀqÀÄ ºÀ®èUÀ¼À£ÀÄß ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.