March 7, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-03-2012

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2012 PÀ®A 376 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ «£ÉÆzÀ PɼÀV£À zÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÚ£À, ¸Á: ¸ÀįÁÛ£ÉÆ¥ÀÄgÀ EPÉAiÀÄ JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ¼ÁzÀ QvÀð£Á ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð EPÉAiÀÄÄ EPÉUÉ DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¥ÀÄlÖgÁd @ ¸Á®ªÀiÁ£À vÀAzÉ ¸ÀÄ¢üÃgÀ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ ZÀZÀð£À §½ EgÀĪÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Á¢æ gÀªÀgÀ ºÁ¼ÀÄ ©zÀÝ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV QÃvÀð£Á EªÀ½UÉ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 06/03/12 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¦.J¸ï.L-3 ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-038/ºÉZÀ-9488 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ªÉÄðgÀĪÀ rªÁåqÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¹AzÉÆî ¸Á®ªÉAl ¥sÁåQÖç gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA JªÀÄ,ºÉZÀ-04/©r-1304 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ rªÁåqÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß wjV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ «ÃgÀÄ¥ÁPÀëAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CtÚ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vɯÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®ªÉƼÀ PÁ°£À ªÀÄArUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÁgÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ - ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ PÁ±ÀAiÀiÁå ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA, 10 gÀ PÀmÉÖAiÀÄ ¨ÁdÄ OgÁzÀ(©) - ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð¢AzÀ 28 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ DvÀ£À §®UÁ°£À vÉÆÃqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, EªÀ£À ¸Á«£À PÁgÀt w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, DzÀgÉ ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨É£ÀaAZÉƼÉ, ¸ÀD: zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ D£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ¤AzÀ zsÀ£ÀgÁd ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EvÀ£ÉÆA¢UÉ DmÉÆà £ÀA J¦-28/ªÁAiÀiï-3605 £ÉÃzÀgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ¥À°àAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, UÀmÁ¬Ä, §SÁ½AiÀÄ°è UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ UÁªÀ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: D£ÀAzÀªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ J¸ï.© SÁvɬÄAzÀ 1,24,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ PÁå±ï ¨ÁåUÀzÀ°è ElÄÖ CzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-02/«-7872 £ÉßÃzÀgÀ rQÌAiÀÄ°èlÄÖ CzÀPÉÌ ZÁ« E®èzÀ PÁgÀt ºÁUÉ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ¢AzÀ ºÉÆÃgÀlÄ ¸ÀĤî ªÉÆÃmÁgÀ jªÉÊArAUÀ EvÀ£À CAUÀr ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹, vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ rQÌAiÀÄ°è EnÖgÀĪÀ PÁå±À ¨ÁåUÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°¯Áè, DvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ FgÀ¨Á¸É ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: ¨É®ÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ rQ̬ÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CzsÀð£À ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ E§âgÀÄ PÀÆr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ, UÀzÀV ªÀÄoÀ, ªÀÄvÀÄÛ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À PÀqÉ wgÀÄUÁr PÀ¼ÀĪÁzÀ ¸ÀéwÛ£À §UÉÎ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.