March 10, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-03-2012

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 435, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÉrØ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: SÉÃqÁð [©] EvÀ£À ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨sÀ¤äUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±ÀgÉrØ AiÀĪÀÄ¯É ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á: SÉÃqÁð [©] EªÀj§âgÀÆ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄqÀ© ¬ÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ aPÀ£ÁUÁAªÀ ªÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ vÁAqÁ, »gÀÆ ºÉÆAqÁ ZÉ¹ì £ÀA JªÀiï.©.J¯ï.JZï.J-10 J.r.¹.JZï.J-30352 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, EvÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ vÁAqÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆV gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀVΣÀ°è PÁ²gÁªÀÄ UÉÆÃt gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ §zÀjUÉ EgÀĪÀ PÀgÉAl PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÀzÀÄ ©zÀÄÝ ¥ÀjuÁªÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ºÀuÉÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, PÉÊ PÁ®Ä vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-03-2012 gÀAzÀÄ ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃgÁ - ¤A§ÄgÁ PÁæ¸À PÀqÉUÉ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/eÉ-8907 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ QæõÀÚ¥Áà ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ±ÀgÀt¥Áà dlUÉÆAqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À PɼÀUÉ PÉqÀ«gÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ WÉÆüÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ, EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EªÀj§âjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀzÀÄ, C®èzÉà ¸ÀévÀB DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2012 PÀ®A 279,ªÀÄ 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CjÃ¥sï vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄÃAiÀiÁå ±ÉÃR ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ vÉÆù¥sï vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄÃAiÀiÁå ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄAoÁ¼À PÀqÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀAPÀÑgï CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄAqÀÆgÀ PÁæ¸ï¢AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA PÉJ-56/283 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ, §® PÁ°UÉ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹zÉà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/3151 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C¸ÀèA vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï UÉÆgÉ«ÄAiÀÄå, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉÆêÀÄäUÉÆÃAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ-§¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀA¢ ¥ÉmÉÆæî §APÀ JzÀÄgÀÄ gÉÆÃr£À°è CmÉÆÃjPÁë ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ DgÉÆæAiÀÄ JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ¸ÉÆAlPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï ¦ügÉÆÃeï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï UÉÆgÉ«ÄAiÀÄå, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÄgÀ, EvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.