March 17, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 17-03-2012
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 17-03-2012
¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 16/03/2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ¸ÀÄ«ÄvÀæ¥Àà, ªÀAiÀÄ : 37 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£À, PÁgÀ¥ÉAlgÀ PÉ®¸À ¸Á:¸ÉÆî¥ÀÄgÀ. ºÁ° ªÁ¸À £ÀdgÉÃvÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ gÉÆÃf E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÀªÁ£À ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üøï JzÀÄjUÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/3437 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §® ¸ÉÆAlPÉÌ, §® ªÉƼÀ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÉÆÃf EªÀ¼À §® ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀUÀqÉ JzÉUÉ, §® UÀzÀÝPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, §® PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2012 PÀ®A 278, 338 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ «µÀÄÚgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 22 ¸Á: ®APÁ f ºÀÆeÁ¬Ä C¸ÁA gÁdå EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ d«Ä¯ï ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ eÁ«zÀÆgÀ dºÉÃgÀÄ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¨ÉïÉÖ vÉgÉ¢zÀÄÝ EzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà CqÀPÀªÁV ¸ÀÄgÀQëvÀ PÀªÀZÀ PÉÆr¹zÀÄÝ EgÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀzÀj ªÀIJãÀ ¨ÉïÉÖ£À°è ¦üAiÀiÁ𢠧®UÉÊ QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ ¨ÉïÉÖzÀ°è ºÉÆÃV PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwð PÀvÀÛj¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2012 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧PÁÌ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ®PÁÌ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: nêÀűÀ£À ºÉüÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á ªÀÄ£É £ÀA 8-2-12 ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ VÃvÁ ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÉÆÖÃrAiÉÆ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ Clè¸ï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q.500=00 gÀÆ ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆ M§â ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G: ¸É£ÀnæAUï PÉ®¸À ¸Á;£ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/03/2012 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÀA¨ÁgÀaAZÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ : 46 ªÀµÀð eÁ J¸ï.n UÉÆAqÁ G: ²PÀëPÀ ¸Á: ¹zÁÝgÀÆqsÀ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/PÉ-5588 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æÃzÉë EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀvÉÛzÀªÁðeÁ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/eÉ-9593 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ DPÁ±À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/03/2012 gÀAzÀÄ 1020 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà §¼ÀvÉ ªÀAiÀÄ : 58 ªÀµÀð ¸Á: zÀħ®UÀÄAr ¸ÀzÀå DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ KgÀ¥ÉƸÀð ¸ÉAlæ¯ï ¸ÀÆ̯ï PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-9376 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥sÀAiÀiÁdC° FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄAiÀÄ°èAiÀÄ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ, §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ QæõÁÚ vÀAzÉ ²ªÁf CqÉ ¸Á zsÁgÀdªÁr vÁAqÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÁ¬Ä ²ªÀŨÁ¬Ä E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zsÁgÁdªÁr vÁAqÁ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ MAzÀÄ PÀÆæ¸ÀgÀ PÉJ-39-J-9091 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ fÃ¥À£ÀÄß ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹ ZÁ®PÀ£ÀÄß Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.