March 15, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 15-03-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 15-03-2012

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2012 PÀ®A 498(J), 313 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/03/2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁªÀÄAr UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¦¥Éæ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ZÁAqɱÀégÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¦¥Éæ JA§ÄªÀªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À, CvÉÛ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä, ªÀiÁªÀ ¨Á§ÄgÁªÀ, ¨sÁªÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÉÄÊzÀÄ£À C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÉt ¸ÀĤvÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ 3 wAUÀ¼À UÀ¨sÀðªÀw EzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀĽUÉ w¤¹zÀjAzÀ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.]

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-03-2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÀ®èªÀiÁä UÀAqÀ CdÄð£ï zÁ¸ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£ÉPÉî¸À ¸Á PÀAzÀUÀƼÀ ¸ÀzÀå PËoÁ(©) EªÀgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ CdÄð£À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà zÁ¸ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á PÀAzÀUÀƼÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt E°èzÀgÀĪÁUÀ PËoÁ PÉgÉAiÀÄ°è ºÁj ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2012 PÀ®A 381, 403, 405, 408, 417, 418, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 14-03-2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤wãÀ ±ÁºÁ vÀAzÉ ¤ªÀÄð® ±ÁºÁ ªÀAiÀÄ 24 ¸Á: ¨ÉæAZÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ Cgï.J¥sï.f ªÉÄÊPÉÆæà ¥sÉÊ£À£Àì J¯ï.& n EªÀgÀ CqÉPÉÆÌ ¥sÉèÃQëÃAiÉÆ£ï ªÀPïð ¥sÉÆøïð ¸ÉÆîĵÀ£ï °. £À°è DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ 24 ¸Á ¸ÀAvÉÆõÀ xÉÃlgÀ mÉÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉêÀÄPÀ UÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀå¸ÀjAzÀ 4,91, 094 ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁåAQUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ 2 wAUÀ½AzÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ¨ÁgÀzÉ PÀA¥À¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2012 PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r¦ DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-03-2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÉÆÃlzÀ ¸Á D¹é¤ ¤ªÁ¸À «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¸ÉÃqÀA f: UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ¥sÉÊd¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÉÆÃlzÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ CvÉÛ ²ªÀ°Ã¯Á, ªÀiÁªÀ £ÁUÉÃAzÀæ vÉÆÃlzÀ, £ÁzÀt ²ªÀ°Ã¯Á gÀªÀgÀÄ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 2 ®PÀë gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀiÁ£À¹ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 332, 353, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn DPïÖ 1989:-
¢£ÁAPÀ : 15/03/2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÀAiÀÄ : 39 ªÀµÀð G: JEE eɸÁÌA PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ £ÀÆgÀ SÁ£ï vÁ°ªÀiï ¸ÁܪÀgÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ DgïDgï £ÀA.26114 ¦ ªÀÄvÀÄÛ 53888 ¦ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) EªÀiÁæ£ï vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ¦üÃeï, 2)ªÀĺÀäzÀ ºÀ¦üÃeï vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃeï 3) ªÀĺÀäzÀ ºÀ£ÁߣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃeï 4) C§ÄÝ® CfÃeï ºÁUÀÄ L¸ïQæêÀiï PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.