March 6, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 06-03-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 06-03-2012

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2012 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-03-2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨sÀÆvÉ ¸Á,, ±ÉA¨É½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ E¸Áä¬Äïï E§âgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ±ÉA¨É½î PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÄ ¸Á ±ÉA¨É½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2012 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04/03/2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ ©gÁzÀgÀ, 28 ªÀµÀð,. ªÀÄgÁoÀ, MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ E§âgÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ gÀeÉÆèÁ mÁPÀ¼É E£ÀÆßgÀ 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2012 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
EAzÀÄ ¢:05/03/2012 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥sÀįÁgÉ, ªÀAiÀÄ : 29 ªÀµÀð, MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á SÁ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ PÀ©âUÉ ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥sÀįÁgÉ, ¸Á SÁ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 379 L¦¹ & 41 (r) 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 05/03/2012 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä eÁdð ¨sÀƸï vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð G: ªÉÄÃPÁ¤PÀ ¸Á ªÉÄÊ®ÆgÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §UÉÎ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAUÁgÀrØ (J.¦) ¬ÄAzÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ C°AiÀiÁ¸ï ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¸Á ©Ãj (©) PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¨sÁ°ÌUÉ vÀgÀÄwÛzÀÄÝ, E£ÀÆß DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 7 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀݪÀÅ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2012 PÀ®A 341, 354, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/03/12 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 35 ¸Á ZÁA¨ÉÆüÀ ¸ÀzÀå PÀªÀÄoÁuÁ EªÀ¼À UÀAqÀ vÀÄPÀgÁªÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀĺɧƧ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ®ªÀiÁuÉ£ÀÆgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è DgÉÆæ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ UÀAqÀ¤UÉ CZÁªÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj CªÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ E°UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ DvÀäºÀvÀå ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2012 143, 147, 148, 323, 324, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/03/2012 gÀAzÀÄ 1450 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ eÁAvÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ eÁw J¸ï.¹.(ºÉÆïÉAiÀÄ) ¸Á: ¤gÀUÀÄr vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, Hj£À d£ÀgÀÄ §AzÀÄ CAUÀ£ÀªÁrAiÀÄ°ègÀĪÀ §©ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛ¯Áè ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè CªÀ½UÉ w½ ºÉý CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ CªÀjUÉ ºÉÆÃV w½ ºÉýzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ DgÉÆæ §AqÉ¥Áà vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¼À gÁ¸ÀÆgÉ ºÁUÀÄ CªÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è E£ÀÄß £Á®ÄÌ d£ÀjzÀÄÝ CªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¨É°Ö¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 185 L,JªÀÄ,«,CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/03/2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-270 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¹AzÉÆî PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À ¨ÉæÃPÀ MªÉÄä¯É »rzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄð£À ºÀvÉÆÃn vÀ¦àzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ G©âzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà PÉÆmÉ ªÀAiÀÄ 41 ªÀµÀð ¸Á ¨É¼ÀÆîgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.