March 8, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-03-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2012 PÀ®A 419, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ zÉʪÀ±Á¯Á UÀAqÀ gÉhÄÃgÉ¥Áà ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå: GzÀVgÀ EªÀgÀ ¥Áèmï ¤ªÉñÀ£À ¸ÀASÉå 5-7-191(ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ). 5-7-213 (ºÉƸÀzÀÄ) ¥ÀƪÀð-¥À²ÑªÀÄ 30 ¦üÃmï Cr GvÀÛgÀ-zÀQët 45 ¦üÃmï Cr ©üêÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°èzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ1) gÉhÄÃgÉ¥Áà vÀAzÉ ¯ÁqÀ¥Áà ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì, 2) ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ w¼À¹gÁªÀÄ ªÀiÁAUÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr, 3) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀļÀd¥Áà ±ÉjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄAmÉ, ¹¹ð ¸ÀzÀåºÀ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ gÉf¸ÀÖgï ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-03-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-03-2012 gÀAzÀÄ 0010 jAzÀ 0100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ J¸ï.©.L ¨ÁåAPï J.n.JªÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV AiÀÄÄ.¦.J¸ï ¨Áålj PÉÆÃuÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ AiÀÄÄ.¦.J¸ï ¨Áålj C.Q 5000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ J¸ï.E.L ªÀiÁ£Éådgï ±ÁSÉ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2012 PÀ®A 323, 504, 506, 498(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 7/3/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀAUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÀÄ Hj£À ªÉAPÀl mÁPÀ¼É EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À eÉÆÃvÉ PÀĽvÁUÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀAUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ EgÀ¨ÉÃqÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2012 PÀ®A 143, 146, 147, 148, 323, 324, 341, 504, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/03/12 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄAzÀgÀ @ ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwAiÀÄ 2£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀÄlgÁd @ ¸Á®ªÉÆãÀ FvÀ£ÀÄ PÀĪÀiÁj QÃvÀð£Á vÀAzÉ «£ÉÆÃzÀ PɼÀV£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð EªÀ½UÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 07-03-2012 gÀAzÀÄ PÀĪÀiÁj QÃvÀð£Á¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt PɼÀV£ÀzÉÆrØ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdÄ FvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁ¥À¸À §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ¼À°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀÄlgÁd @ ¸Á®ªÉÆãÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀjAzÀ gÁdÄ FvÀ¤UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÉÛêÉ, ¤£ÀUÉ FUÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤£ÀߣÀÄß RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀªÀiÁä PÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄïÉ, ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä dAiÀĪÀiÁä EPÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ªÀ¢ÝgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.