March 20, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 20-03-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-03-2012


ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-03-2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà vÁAqÉÆgÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ Cgï.Cgï.PÉ. ¸À«Äw ²PÀëuÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á : ªÀÄ£É.£ÀA. 6-3-181 déºÀgÀ §eÁgÀ G¸Áä£À UÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¨ÁåUÀ£À°è ElÄÖPÉÆAqÀ MAzÀÄ £Á£ï 2 1/2 vÉƯÉ, GAUÀÄgï 1 vÉƯÉ, ¯ÁPÉÃmï 2 vÉƯÉ, §AUÁgÀzÀ ¥Ánè 1 vÉƯÉ, ¹¸ÉÌÃmï 5 vÉÆ¯É »ÃUÉ MlÄÖ 11 vÉÆÃ¯É 5 UÁæA §AUÁgÀ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 2,87,500=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.38-JZï-5535 £ÉÃzÀgÀ rQÌAiÀÄ°è ElÄÖ CAZÉ PÀZÉÃjUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ ¨ÁAqÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁåUï EgÀ°¯Áè. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°¯Áè SÁ° ¨ÁåUï ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ U˽ ¯ÉÃOl ºÀwÛgÀ ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2012 PÀ®A 279 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/03/2012 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¹AUï vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÁÚ ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: gÁd¥ÀÆvÀ, G: PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA JA. ºÉZï 004/¹AiÀÄÄ-9305 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¦vÀÆÛgÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉƸÀÖ gÉAqÁ vÁ: ªÀĺÀ£ÀUÀgÀ f: DdªÀÄUÀqsÀ AiÀÄÄ.¦. EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀ ºÉÆrØ£À°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À QèãÀgÀ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß D¬Ä¯ï ¨ÁågÀ®UÀ¼À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA J¦- 12, «-0270 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj JqÀ¨sÁUÀzÀ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ºÁ¤ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«íJPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 19/03/2012 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ ¸ÀªÀÄUÁgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉºÀgÀÄ ¸ÀÖrAiÀÄA PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §¸ï £ÀA. J¦-28/gÀhÄqï-4503 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨Áj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA 07/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 18/19-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ. 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: §¼ÀvÀ (PÉ) ¸ÀzÀå gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ PÀÄgÀħ JªÀÄ.©.J «zÁåyð ¸Á: gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¤UÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì¬ÄAzÀ ¹°AUÀ ¥sÁå¤UÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/03/2012 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀ¥Àà @ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ PÉÃzÀgÀ¥Àà PÀªÀÄvÀUÉ, ªÀAiÀÄ : 26 ªÀµÀð, ªÀÄgÁoÁ, G : ¥Éưøï PÁ£ÀìmÉç® ¸Á: C¸ÀÄAr vÁ: ¸ÀªÀzÀwÛ f¯Éè ¨É¼ÀUÁ« ¸ÀzÀå C§ÄÝ® ¥sÉÊeï ¥Éưøï PÁél¸Àð, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉqÀ PÁél¸Àð¢AzÀ §gÀĪÁUÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/-3783 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆmÉÖAiÀÄ°è, §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/03/2012 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ RAqÉÃgÁªÀ, ªÀAiÀÄ : 59 ªÀµÀð, ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ,. J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀgÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ C®à ¸ÀASÁåvÀgÀ ¨Á®PÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°èzÀÝ vÁªÀÄæzÀ 32 ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 4,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjZÀvÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄgÀvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2012 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19/03/2012 gÀAzÀÄ 1325 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀA§tÚ ºÀ®UÉ, ªÀAiÀÄ : 27 ªÀµÀð, G : Qæ±ÀÑ£À G : PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: eÉÆüÀzÀ¥ÀPÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯ÁgÁt @ ¸ÀÄzÁgÁt vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁgÀPÀgÀ, 3 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ. CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²¯ÁgÁtÂUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 18/03/2012 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà AiÀÄ®ªÀÄqÀUÉ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð G:¯Áj ZÁ®PÀ gÁeÉñÀégÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÉñÀégÀ£À ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Àì £ÀA PÉJ 38 J¥sï-577 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²ªÁ£ÀAzÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.