March 5, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 05-03-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 05-03-2012


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-33/E-7088 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ MAzÀÄ PÀÆædgï fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2012 PÀ®A 279, 338 eÉÆvÉ 187 L,JªÀiï,« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C«ÄÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ D¨ÉÃzÀ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð GB QèãÀgÀ ¸ÁB £ÁªÀÄ¥À°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦) EªÀgÀÄ vÀ£Àß LZÀgÀ mÉA¥ÀÆ £ÀA J¦-10-qÀ§Æè–3954 £ÉÃzÀÝgÀ°è G¼ÁîUÀrØ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ mÉA¥ÀÆ ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ d»ÃgÀ EvÀ£ÀÄ gÁ, ºÉ £ÀA 9 gÀªÉÄÃ¯É ¤A§ÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/3360 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV LZÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ §® ªÉÆüÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄïÉ, PÉüÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-03-2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ gÀ¸ÀUÀAUÁ ºÉÆÃmÉ®£À°è 8-10 ¢ªÀ¸ÀU¼À »AzÉ PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, ¯ÉçgÀ PÉ®¸À( ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ) ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EvÀ¤UÉ G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgÉ EzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ qÁ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀÄzÀUÉ gÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04-03-2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄQät¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀzÁ²ªÀÅ PÀªÁ¯É ¸Á: PÁ¸ÀgÀ¨Á®PÀÄAzÀ (JªÀiï.J¸ï) ¸ÀzÀå ºÀ½î vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀgÀ eÉʨsÀªÁ¤ ºÉÆl¯ï£À°è ¸À¥ÁèAiÀÄgï DV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ ¸ÀzÁ²ªÀÅ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð ¸Á: PÁ¸ÀgÀ¨Á®PÀÄAzÀ (JªÀiï.J¸ï) ¸ÀzÀå ºÀ½î vÁ: §.PÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2012 PÀ®A 324 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-03-2012 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ºÉUÉÎ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀgÀÄ §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sïÀ-532 £ÉÃzÀÝgÀ°è OgÁzÀ¢AzÀ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ PËoÁ(©) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®PÀëöät 2) PÀ®è¥Áà 3) WÁ¼É¥Áà ªÀÄƪÀgÀÄ §¹ì£À CqÀØ §AzÀÄ §¸ï ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.