March 2, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-03-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 01/03/2012 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA09gÀ ªÉÄÃ¯É ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÀvÀÄÛ FvÀ£ÀÄ n.«.J¸ï. JPÀì.J¯ï. ªÉÆÃ¥ÉÃqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-28/©ºÉZï-6321 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁ.ºÉ.£ÀA 09 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ GªÀiUÁð PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqÉUÉ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-13/J¹-1114 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄÄ£Á¥sÀ vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sÀ E£ÁªÀizÁgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: PÉüÀV, vÁ: f: ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ zÀvÀÄÛ EvÀ£À ªÉÆÃ¥ÉÃqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zÀvÀÄÛ ªÉÆÃ¥ÉÃqÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ JqÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉÆtPÉÊUÉ, PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ & ¥ÁzÀPÉÌ, §® ºÉÆmÉÖUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ UÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 01/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï. ºÉ¨Áâ¼À JJ¸ïL alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸Ààmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ E¸Ààl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¤Ã® vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀuÁÚ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 2) CA§uÁÚ vÀAzÉ ¨sÉÆÃd¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, 3) NªÀÄuÁÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, 4) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 5) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÉÆqÀA§® ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀjUÉ »rzÀÄ, gÀªÀjAzÀ MlÄÖ 3620/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 29-02-2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-UËgÀ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹© E¸Ààl dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ J£ï. PÁA§¼É ¦.J¸ï.L.(PÁ¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ «ÄÃgÁ¸Á§ ¨ÉÃ¥Áj ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ ºÀt 5000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3& 4 r.¦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 20-4-2006 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ jeÁé£Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ¸À°ÃªÀÄ ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ-1 JªÀiïr ¸À°ÃA FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 3-4 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, £ÁzÀ¤, ªÉÄÊzÀÄ£À ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ElÄÖPÉÆArgÀĪÀ ±Á»£À EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ºÉý «£ÀB PÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2012 PÀ®A 277 L¦¹ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12-13 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀgïdªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ J.f.eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ «µÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¨Á«AiÀÄ°èzÀÝ «Ä£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀwÛgÀÄwÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýzÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 01/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀgÀªÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: KtPÀÆgÀ EPÉAiÀÄ CvÉÛAiÀiÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÀAzÀæªÀÄ UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀgÀªÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: KtPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°èzÀÝ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉƸÀ §¹ÛAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-39/6308 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ªÀiÁr gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°èzÀÝ vÀVΣÀ°è ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.