March 25, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-03-2012

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2012 PÀ®A 447 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀgÁªÀ §Ä¼Áî ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À a¢æ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 15-¹, ½ gÀ° AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EnÖUÉ ºÁQ MAzÀÄ n£ï ±ÉqÀØ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: eÁAw EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ ¨É£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£É PÉüÀUÉ EgÀĪÀ zÀAlPÉÌ ¥Áè¹ÖÃPï ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà qÁªÀgÀUÁAªÉ, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: gÀÆzsÀ£ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24-03-2012 gÀAzÀÄ Gd¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ²æÃgÀAUï qÉÆAUÀgÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á®, ¸Á: Gd¼ÀA§ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ £ÀA¨ï §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂÃPÀ J.J¸ï.L. ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ºÀt 720/- gÀÆ, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Éãï d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå (ºÀÄqÀÄUÀ) PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀaãÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, G: 10 £Éà vÀgÀUÀw gÀ«ÃAzÀæ ±Á¯É «zÁåyð, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ CªÀÄgÀ EªÀj§âgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÉÆÃqÀÄPÁrzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 05-03-2012 gÀAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄUÀ£À ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ²PÀëPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉ NzÀÄwÛzÀÝ ºÀÄqÀÄUÀgÀ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉýzÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ NzÀzÉà ºÁUÉ ±Á¯ÉUÉ §A¢zÀjAzÀ CªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëQAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ±Á®¤ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ N¢PÉÆAqÀÄ §A¢¯Áè JAzÀÄ ¨ÉzÀj¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, DzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉzÀj¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°è ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É UÉÆvÁÛVgÀÄzÀÄ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 24-03-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ CRÛgÀ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¹PÀAzÀgÀSÁ£À, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: d¨ÁâgÀ PÁ¯ÉÆä £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¹PÀAzÀgÀSÁ£À vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£ÀSÁ£À EªÀgÀÄ FUÉÎ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ JªÀÄ.r. ¸À¯ÁªÀŢݣÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-39/JªÀiï-1256 lªÉÃgÁ PÁgÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ qÉæöʪÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 22-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¹PÀAzÀgÀSÁ£À vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£ÀSÁ£À EªÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ §¸À¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß PÁgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃV ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr £Á£ÀÄ QgÁ¬Ä ¸À®ÄªÁV PÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ PÀÆqÀ «ZÁj¹zÁUÀ EªÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀvÉÛ £ÀqÉ¢¯Áè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄjAiÀĪÀiÁä zÉëAiÀÄ UÀ¨sÀð UÀÄrAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¸ÀtÚ ªÀÄÆwðAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ ¨É½îAiÀÄ QjÃmï zÉÆÃqÀØ ªÀÄÆwðAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ PÀªÀZÀ CAzÁdÄ 2.1/2 PÉ.f vÀÆPÀzÀµÀÄÖ ¨É½î C.Q 1,10,000=00 gÀÆ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÀ¼Àî£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀÄÝ CªÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ zÀ¥Àà£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ PÀj¸ÀªÀ¼À §tÚ ªÉÄʪÉÄ¯É PÀj ¥ÁåAl PÀj §tÚzÀ CAV PÀļÀî£ÁVgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì 40-45 ªÀµÀð EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ®ZÀÄÑ eÁzsÀªÀ ¸Á; zÉëvÁAqÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Áà ªÀÄqÀQ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: J¸À.¹.Dgï.© EAf¤ÃAiÀÄgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 9-13-5 ¥Àæ¨sÀÄ ¤®AiÀÄ ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ©.«.© PÁ¯ÉÃd gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ ªÉÆà 9448572283 EªÀgÀ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 23,100=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 23,24-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.