March 24, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 24-03-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-03-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 23/03/2012 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀA§Ä°AUÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¨ÁeÉÆüÀUÁ ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ G : ªÁå¥ÀgÀgÀ, ¸Á: vÀ¼ÀªÀÄqÀV vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ mÁmÁ ªÀiÁfPï £ÀA. PÉJ.3-7017 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA J.¦-29.n.J.9970 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà zÁgÁ ªÀAiÀÄ : 54 ªÀµÀð, eÁ: ¥ÀzÀä¸Á° ¸Á: §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/03/12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ gÀÄPÀÆä¢Ý£À vÀAzÉ ©PÀÌ£À ¸Á§ ªÀAiÀÄ 65 G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ ºÀ©Ã§ vÀAzÉ ©¯Á® PÀÆrPÉÆAqÀÄ §eÁd JA. 80 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀªÀÄoÁuÁ ªÀÄAzÀPÀ£À½î gÉÆÃqÀ ¹Q£À¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ºÀ©Ã§ vÀAzÉ ©¯Á® ±ÀºÁ ¥sÀQÃgÀ EªÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 366 (J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-03-2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ PÁªÀÄgÁd ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹.(zÀ°vÀ), G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¨ËzÀÞ£ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ MAzÀÄ ZÁPÀ¯ÉÃl PÀ®gï PÁgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤°è¹ CzÀgÀ°è £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ C©ü¯Á±Á, ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, «zÁåyð¤, EvÀ½UÉ MwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀÆQ PÉÆÃnÖzÀPÉÌ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/03/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® UÀ¥sÀgÀ vÀAzÉ UÀįÁA £À© ¨ÁºÁzÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 57 eÁw ªÀÄĹèªÀiï G: J¯ÉQÖçõÀ£À ¸ÁB ¸ÁUÀgÀ ªÉÆúÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ»AzÁæ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-33 JªÀÄ.-5222 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÁAzÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ qÁAUÉ EªÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÆgÀPÀvɬÄAzÀ CAPÀÄÀ qÉÆAPÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fÃ¥ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV fÃ¥À£À°è ZÁ®PÀ£À »AzÉ ¹Ãn£À°è PÀĽvÀ 1) ¥ÀÄvÀ¼À©Ã UÀAqÀ ªÀĺÉvÁ§ ¸Á§ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð ¸ÁB ¸ÀéAvÀ EªÀ½UÉ §®¨sÁUÀzÀ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw 2) RªÀÄgÀ G¤ßµÁ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ., 3) £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ DAiÉÄõÁ ¥ÁwêÀiÁ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. 4) PÀjêÀiÁ© ¸ÁB GqÀ¨Á¼À EªÀ½UÉ §®UÉÊ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. 5) RÄgÀªÀiÁ©Ã ¸ÁB ¸ÀéAvÀ EªÀ½UÉ §®UÉÊ ªÀÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É §® JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. 6) gÉõÁä ¸ÁB PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀ½UÉ §®UÉÊ CAUÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀmÁÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁågÁwæ¬ÄAzÀ 6 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀÆìgÀ C° vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ C§ÝAiÀÄÄ® ¸Á§ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ n.«.J¸ï.JPï.J¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï E®èzÀÄÝ C.Q.26000 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.